1994-10-09
tillägg 1997-02-03
justeringar 1998-02-03, 2017-03-28, 2021-03-30, 2021-11-27

§1 Förening

Mangakai är en ideell förening inriktad på japanska serier (manga) och japansk animation (anime).
Föreningen är helt religiöst och partipolitiskt obunden.
Den är ansluten till Sverok och har sitt säte i Täby.

§2 Syfte

Föreningens syfte är att främja intresset för och kunskapen om anime och manga i Sverige, samt verka som sammanbindande organisation för alla med detta intresse.
Föreningens huvudsakliga strävan är att införa denna del av japansk kultur till Sverige i så orört skick som möjligt.
Föreningen har dessutom för avsikt att:

- hjälpa till med kontakter mellan medlemmar
- hjälpa till att få tag på originalserier, anime, etc. från Japan
- anordna visningar av anime
- sprida information till medlemmarna

§3 Verksamhetsår

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret 1 Januari - 31 December

§4 Medlemskap

Medlemskap är tillgängligt för alla som har ett intresse för japanska serier och/eller japansk tecknad film.
Medlemmar åläggs att betala den av årsmötet fastställda årsavgiften samt att följa föreningens stadgar.
Medlem kan närhelst denne så önskar utträda ur föreningen, genom skriftlig eller muntlig begäran till styrelsen. Medlem som ej erlagt föreskriven avgift anses ha begärt utträde ur föreningen.
En medlem som allvarligt skadat föreningen eller dess syfte och/eller anseende kan avstängas av styrelsen.
Nästföljande årsmöte beslutar om medlemmen sedan skall uteslutas. Under detta möte äger personen rätt att närvara och rösta.
Utesluten medlem kan återinträda endast om styrelse eller föreningsmöte så beslutar.

§5 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans.
Ordinarie årsmöte skall hållas i början av varje kalenderår, dock senast före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer datum och kallar medlemmarna.
Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse skickats ut till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet.
Alla medlemmar äger rätt att lämna förslag, i form av motioner, till årsmötet. Motioner skall vara inlämnade innan kallelsen till årsmötet skickas ut. För att möjliggöra detta är styrelsen skyldig att senast två veckor före kallelse till årsmöte meddela medlemmarna om sista datum för inkomna motioner.

Följande punkter skall alltid vara med på ordinarie årsmötets dagordning:

1.   Mötets öppnande
2.   Val av mötesordförande och sekreterare
3.   Val av justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
4.   Fråga om kallelse till mötet har utfärdats i behörig ordning
5.   Fastställande av röstlängd för mötet
6.   Fastställande av dagordningen
7.   Genomgång av föregående årsmötes protokoll
8.   Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaberättelse
9.   Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse
10. Val av ny styrelse
11. Val av minst två revisorer
12. Styrelsens presentation av verksamhetsplan
13. Fastställande av medlemsavgiften
14. Budget
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Vid omröstning krävs enkel majoritet där inte annat stadgas. Varje närvarande medlem har en röst. Icke närvarande medlemmar äger rätt att rösta med poströst. Vid lika röstning sker lottning.

Extra årsmöte kan hållas om minst en ordinarie styrelseledamot, minst en revisor eller minst fem medlemmar skriftligen så begär. Dessa möten gäller specifika ärenden och beslut kan endast ske om dessa är upptagna i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte. Punkterna 7 - 15 är dock inte obligatoriska på ett extra årsmöte.

§6 Föreningsmöten

För beslut i viktiga frågor hålls ett föreningsmöte, om styrelsen eller minst fem medlemmar skriftligen begär det. Mötet är beslutsmässigt om det utlysts senast en vecka i förväg skriftligen eller på annat sätt till alla föreningens medlemmar. Ett föreningsmöte kan inte besluta i årsmötesärenden. På föreningsmötena har alla närvarande medlemmar en röst och ordföranden utslagsröst.

§7 Styrelsen

Mellan årsmötena handhas föreningens löpande verksamhet av styrelsen. Denna får besluta i alla frågor som ej enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet och sammankallas av ordförande / vice ordförande.
Styrelsen ansvarar även för att sammanställa och presentera av medlemmarna inlämnade förslag till förtroendeuppdrag under årsmötet.
Styrelsen består av Ordförande, Vice ordförande, Kassör samt två till fem övriga ordinarie ledamöter. Dessutom suppleanter i mån av intresse. Styrelseledamöter väljs bland medlemmarna och utses av Årsmötet. 
Ordinarie styrelsemedlemmar är befriade från medlemsavgift, då de genom mötesnärvaro inte belastar utskickskontot. Om Ordförande eller Kassör avgår måste extra årsmöte sammankallas.
Styrelsen är beslutsmässig enbart om Ordförande eller Vice ordförande, samt minst hälften av övriga ordinarie ledamöter är närvarande.
Endast styrelsen eller av styrelsen utsedd person har rätt att föra föreningens talan utåt.
Ordförande och Kassör får, var för sig, teckna föreningens firma.
Mötessekreterare ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att dessa finns tillgängliga för samtliga medlemmar.

§8 Stadgeändringar 

Ändringar i stadgarna kräver 2/3 årsmötesmajoritet eller två på varandra följande årsmöten. I kallelsen måste anges om stadgeändringsärende kommer att behandlas. Upplösningsparagrafen liksom denna paragraf kan inte ändras på annat sätt än två på varandra följande årsmöten.

§9 Upplösande

Beslut om föreningens upplösande kräver två på varandra följande årsmöten. Mellan de båda mötena skall förflyta minst en månad.
Föreningen kan inte upplösas så länge en ny styrelse kan utses.
Vid upplösande tillfaller eventuella tillgångar en organisation som tros kunna arbeta för föreningens syfte. Årsmötet utser denna organisation.

§10 Revisorer

Föreningen ska ha minst två revisorer, vilka utses av årsmötet och vars uppgift är att granska föreningens ekonomi, samt att redovisa granskningen under ordinarie årsmöte.
Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen, och får inte sitta i föreningens styrelse.

§11 Valberedning

Föreningen har ingen särskild valberedning utan medlemmarna ansvarar gemensamt för att skicka sina nomineringar till styrelsen, vilken sammanställer och redovisar dessa under årsmötet.