1994-10-09
tillägg 1997-02-03
justering 1998-02-03
justering 2017-03-28
justering 2021-03-30

 1. Förening
  Mangakai är en ideell förening inriktad på japanska serier (manga) och japansk animation (anime).
  Föreningen är helt religiöst och partipolitiskt obunden.
 2. Syfte
  Föreningens syfte är att främja intresset för och kunskapen om anime och manga i Sverige, samt verka som sammanbindande organisation för alla med detta intresse.
  Föreningens huvudsakliga strävan är att införa denna del av japansk kultur till Sverige i så orört skick som möjligt.
  Föreningen har dessutom för avsikt att:
  • hjälpa till med kontakter mellan medlemmar,
  • hjälpa till att få tag på originalserier, anime, etc. från Japan
  • anordna visningar av anime
  • sprida information till medlemmarna
 3. Verksamhetsår
  Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret 1 Januari - 31 December
 4. Medlemskap
  Medlemskap är tillgängligt för alla som har ett intresse för japanska serier och/eller japansk tecknad film.
  Medlemmar åläggs att betala den av årsmötet fastställda medlemsavgiften samt att följa föreningens stadgar.
  Medlem kan närhelst denne så önskar utträda ur föreningen, genom skriftlig eller muntlig begäran till styrelsen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha begärt utträde ur föreningen.
  En medlem som allvarligt skadat föreningen eller dess syfte och/eller anseende kan uteslutas av styrelsen. Styrelsen är skyldig att ge den uteslutningshotade medlemmen möjlighet att försvara sig innan beslutet sker. En på detta sätt utesluten medlem kan återinträda endast om styrelse eller föreningsmöte så beslutar.
 5. Årsmöte
  Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans.
  Ordinarie årsmöte skall hållas i början av varje kalenderår, dock senast före mars månads utgång.
  Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse skickats ut till alla medlemmar senast två veckor före årsmötet.
  Följande punkter skall alltid vara med på ordinarie årsmötets dagordning:
  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och sekreterare
  3. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
  4. Fråga om kallelse till mötet har utfärdats i behörig ordning
  5. Fastställande av röstlängd för mötet
  6. Fastställande av dagordningen
  7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll
  8. Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaberättelse
  9. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för sittande styrelse
  10. Val av ny styrelse
  11. Val av minst två revisorer
  12. Styrelsens presentation av verksamhetsplan
  13. Fastställande av medlemsavgiften
  14. Budget
  15. Övriga frågor
  16. Mötets avslutande

  Alla medlemmar äger rätt att lämna förslag, i form av motioner, till årsmötet. Motioner skall vara inlämnade innan kallelsen till årsmötet skickas ut. För att möjliggöra detta är styrelsen skyldig att senast två veckor före kallelse till årsmöte meddela medlemmarna om sista datum för inkomna motioner.
  Vid omröstning krävs enkel majoritet där inte annat stadgas. Varje närvarande medlem har en röst. Icke närvarande medlemmar äger rätt att rösta med poströst. Vid lika röstning sker lottning.
  Extra årsmöte kan hållas om minst en ordinarie styrelseledamot, minst en revisor eller minst fem medlemmar skriftligen så begär. Mötet kan endast besluta om de ärenden som är upptagna i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte. Punkterna 8 - 14 är dock inte obligatoriska på ett extra årsmöte.
 6. Föreningsmöten
  För beslut i viktiga frågor hålls ett föreningsmöte, om styrelsen eller minst fem medlemmar skriftligen begär det. Mötet är beslutsmässigt om det utlysts senast en vecka i förväg skriftligen eller på annat sätt till alla föreningens medlemmar. Ett föreningsmöte kan inte besluta i årsmötesärenden. På föreningsmötena har alla närvarande medlemmar en röst och ordföranden utslagsröst.
 7. Styrelsen
  Mellan årsmötena handhas föreningens löpande verksamhet av styrelsen. Denna får besluta i alla frågor som ej enligt stadgarna skall avgöras av årsmötet och sammankallas av ordföranden / vice ordförande. Styrelsen har sitt säte i Täby.
  Styrelsen består av Ordförande, Vice ordförande, Kassör samt övriga ledamöter och suppleanter.
  Styrelsen måste bestå av minst fem och mest nio ledamöter, exklusive suppleanter. Ordinarie styrelsemedlemmar utses av Årsmötet, suppleanter utses av styrelsen. Samtliga ordinarie styrelsemedlemmar är befriade från medlemsavgift, då de genom mötesnärvaro inte belastar utskickskontot.
  Om en styrelseledamot lämnar styrelsen under pågående verksamhetsår kan styrelsen utse en ersättare om suppleanter saknas. Om Ordförande eller Kassör avgår måste extra årsmöte sammankallas. Styrelsen får, förutom gällande ordförande / kassör, omkonstitueras under fortlöpande år utan att tillkalla nytt årsmöte.
  Styrelsen är beslutsmässig enbart om Ordförande eller Vice ordförande, samt minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.
  Endast styrelsen eller av styrelsen utsedd person har rätt att föra föreningens talan utåt.
  Ordförande och Kassör får, var för sig, teckna föreningens firma.
  Mötessekreteraren ansvarar för att mötesprotokoll tilldelas samtliga ledamöter samt att dessa finns tillgängliga för samtliga medlemmar.
 8. Stadgeändringar 
  Ändringar i stadgarna kräver 2/3 årsmötesmajoritet eller två på varandra följande årsmöten. I kallelsen måste anges om stadgeändringsärende kommer att behandlas. Upplösningsparagrafen liksom denna paragraf kan inte ändras på annat sätt än två på varandra följande årsmöten.
 9. Upplösande
  Beslut om föreningens upplösande kräver två på varandra följande årsmöten. Mellan de båda mötena skall förflyta minst en månad.
  Föreningen kan inte upplösas så länge en ny styrelse kan utses.
  Vid upplösande tillfaller eventuella tillgångar en person eller organisation som tros kunna arbeta för föreningens syfte. Årsmötet utser denna person eller organisation.